نکاتی بسیار مهم در رابطه با صورتها مالی

۱⃣ واحدهای تجاری خارج از کشور که ملکیت آنها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری ایران نیستند.

۲⃣ مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تجاری(هیئت مدیره)است.

۳⃣ شرط اولیه مفید بودن اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی اهمیت انهاست

۴⃣ هدف صورتهای مالی ،ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است .

۵⃣ مجموعه کامل صورتهای مالی شامل ۵ قسمت می باشد:

 ●ترازنامه

 ●سود و زیان

 ●سود و زیان جامع

 ●صورت جریان وجوه نقد 

 ●یادداشتهای توضیحی

۶⃣ بکارگیری نامناسب استانداردهای حسابداری از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی جبران نمی شود.

۷⃣ رویه های حسابداری راه کارهایی ویژه ای است که واحد تجاری برای تهیه و ارائه صورتهای مالی انتخاب می کند.

۸⃣ ترازنامه حداقل باید شما ۱۲ قسمت اصلی باشد:

 ●دارائیهای ثابت مشهود 

 ●دارائیهای نامشهود

 ●سرمایه گذاریها

 ●موجودی مواد و کالا 

 ●حسابها و اسناد دریافتنی  تجاری و سایر حسابها و اسناد دریافتنی

●موجودی نقد 

●حسابها و اسناد پرداختنی  تجاری و سایر حسابها و اسناد پرداختنی 

●ذخیره مالیات

●ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

●بدهیهای بلند مدت

●سهم اقلیت 

●سرمایه و اندوخته ها

۹⃣ صورت سود وزیان حداقل باید شما ۱۰ قسمت اصلی باشد:

 ●درآمدهای عملیاتی 

 ●هزینه های عملیاتی  

 ●سود یا زیان عملیاتی

 ●هزینه های مالی 

 ●سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

 ●مالیات بر درامد

 ●سود یا زیان فعالیتهای عادی

 ●اقلام غیرمترقبه         

 ●سهم اقلیت            

 ●سود یا زیان خالص

???? ضرورت فرض تعهدی ناشی از اصل حسابداری دوره مالی می باشد.

⏸ تغییرات حسابداری و انعکاس آن در صورتهای مالی مفهوم ثبات رویه را نقض می کند.

۲⃣۱⃣ ثبت منافع اقتصادی به عنوان دارایی و ثبت تعهدات اقتصادی به عنوان بدهی مبتنی بر اصل تداوم فعالیت می باشد.

۳⃣۱⃣ اقلام غیر مترقبه اقلامی هستند که به طور متعارف انتظار نرود که در آینده نزدیک به وقوع بپیوندد.

۴⃣۱⃣ خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات مربوط بودن و قابل اتکا بودن است.

۵⃣۱⃣ عوامل اصلی قابل اتکا بودن اطلاعات:کامل بودن ، احتیاط ، بی طرفی ، بیان صادقانه ، رجحان محتوی برشکل

۶⃣۱⃣ عوامل اصلی مربوط بودن اطلاعات:انتخاب خاصه ، ارزش تایید کنندگی و پیش بینی کنندگی

┄┅┄┅✶????✶┄┅

This is a private profile. You are not allowed to view this profile.

About مسعود مفتحی

کارشناسی ارشد حسابداری- فعال اقتصادي- مدیر مالی- عضو هیات مدیره انجمن صنفی حسابداری و حسابرسی استان البرز

Check Also

از نظر یونسکو آیا ما با سوادیم؟؟؟

? سواد چیست و آیا ما با سوادیم؟ تعریف کلاسیک سواد، توانایی خواندن و نوشتن …