مقالات حسابرسی

تئوری های تقاضا برای  خدمات حسابرسی

تنها انجمن رسمی حسابداری و حسابرسی استان البرز ویژه اشخاص حقیقی

چندین تئوری مختلف وجود دارد که ممکن است تقاضا برای خدمات حسابرسی را توضیح دهد. برخی از آنها از طریق پژوهش آشکار شده اند و برخی از آنها مبتنی بر ادراک (آگاهی) هستند. تئوری پلیس این تئوری حسابرس را به عنوان یک پلیس می نگرد  که وظیفه آن  جستجو کردن، …

Read More »