تنها انجمن رسمی حسابداری و حسابرسی استان البرز ویژه اشخاص حقیقی
تنها انجمن رسمی حسابداری و حسابرسی استان البرز ویژه اشخاص حقیقی

محافظه کاری شرطی و غیر شرطی

تعریف محافظه کاری : پیش بینی کردن زیان و پیش بینی نکردن سود است.

محافظه کاری شرطی 

 محافظه نهفته در سود و زیان را محافظه کاری شرطی می گویند. محافظه کاری شرطی، محافظه کاری  است که توسط استانداردهای حسابداری الزام شده است. محافظه کاری شرطی به مفهوم شناسایی سریعتر اخبار بد (زیانها) نسبت به اخبار خوب (سود) در سود است برای مثال قاعده اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار. به این نوع محافظه کاری، محافظه کاری گذشته نگر یا پس رویدادی، محافظه کاری وابسته به اخبار و عدم تقارن زمانی سود نیز می گویند.

محافظه کاری غیر شرطی

 محافظه کاری نهفته در تراز نامه را محافظه کاری غیرشرطی می گویند. استاندارد حسابداری این نوع محافظه کاری را الزام نمی کند. محافظه کاری غیر شرطی از بکار گیری آن دسته از رویه های حسابداری ناشی می شود که سود را به گونه ای مستقل از اخبار اقتصادی جاری می کاهد. در محافظه کاری غیر شرطی در هنگام شناسایی دارایی ها برخلاف محافظه کاری شرطی از ارزش دفتری دارایی ها کمتر از میزان واقع نشان داده می شود. این نوع محافظه کاری محافظه کاری ترازنامه ای، محافظه کاری آینده نگر یا پیش رویدادی و محافظه کاری مستقل از اخبار نیز می گویند.

نمایش وضعیت
ACTIVE

About بهنام اکبری

Check Also

تعریف حسابداری اجتماعی یا مسئولیت اجتماعی

 حسابداری اجتماعی بخشی از دانش حسابداری است که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات …