اعضاء افتخاری

ردیف نام نام خانوادگی کد عضویت
۱ مهدی زارعی جلیانی ۹۵۲۱۰۰۰۱
۲ دکتر محمدرضا پوستین دوز ۹۵۲۱۰۰۰۲
۳ دکتر حمیدرضا رحمانی ۹۵۲۱۰۰۰۳
۴ نصرت عباس زاده ۹۵۲۱۰۰۰۴
۵ دکتر علی شاهی ۹۵۲۱۰۰۰۵
۶ محمود الله یاری ۹۶۲۱۰۰۰۶
۷ دکتر بهزاد ملک زاده لیلی ۹۶۲۱۰۰۰۷