اطلاعات بانکی انجمن

اطلاعات بانکی انجمن صنفی حسابداری و حسابرسی استان البرز

نام بانک : بانک ملی

شماره حساب : ۰۱۱۰۸۲۴۹۶۴۰۰۷

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۷۱۱۰۶۷

شعبه : آموزش پرورش کرج