اعضاء هیئت مدیره

علی حیدری

موسس و رئیس هیئت مدیره

 

بهنام اکبری

بهنام اکبری

نایب رئیس و عضو هیات مدیره

 

دکتر حمیدرضا رحمانی

دبیر انجمن

 

عابدین کریمی

عابدین سامع کریمی

خزانه دار و عضو هیات مدیره

 

علی اطفی

علی لطفی

مسئول آموزش و عضو هیات مدیره

 

مسعود مفتحی

مسعود مفتحی

عضو هیات مدیره

 

سید کاظم میرزاده

بازرس هیات مدیره