حق عضویت

حق عضویت  اشخاص حقیقی:

ورودیه : ۵۰۰٫۰۰۰ ریال

عضویت سالانه : ۶۰۰٫۰۰۰ ریال

حق عضویت  اشخاص حقوقی:

ورودیه :۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

عضویت سالیانه: ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

حق عضویت دانشجویی:

ورودیه : ۱۰۰٫۰۰۰ ریال

عضویت سالیانه : ۲۵۰٫۰۰۰ ریال

توضیح ۱:

برای صدور کارت عضویت مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ ریال از همه گروه های عضویت فوق ، جداگانه دریافت میگردد.