شرایط عضویت

از ابراز علاقه شما به عضویت در انجمن حسابداری و حسابرسی استان البرز سپاسگزاریم

شرایط عضویت طبق ماده ۵ اساسنامه :


کلیه حسابداران و حسابرسان واجد شرایط زیر میتوانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند:

۱-تابعیت ایران

۲-شاغل درکارگاه/حرفه/صنعت حسابداری و حسابرسی و مالی (کلیه گرایش ها ی مالی و بازرگانی و اقتصاد حسابداری ،مدیریت مالی ) و دانشجویان رشته مذکور در حوزه فعالیت انجمن صنفی

۳-قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.

۴-پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب.