فراخوان آموزش

قابل توجه مدیران ، کارشناسان  و دانشجویان تحصیلات عالیه

بدینوسیله به اطلاع میرساند انجمن صنفی حسابداری و حسابرسی استان البرز در نظر دارد با استفاده از اساتید مجرب دوره های ذیل را برگزار نماید. لذا متقاضیان محترمی که تمایل به حضور و شرکت در دوره های ذکر شده را دارند دعوت به عمل می آید از طریق لینک مربوطه نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایید.

۱- درصورتیکه سازمانها حداقل پنج نفر معرفی نمایند از ده درصد تخفیف برخوردار می شوند.
۲- کلاس ها با حد نصاب  ۱۰ نفر تشکیل خواهد شد.
۳- مکان برگزاری کلاس ها در کرج بوده و پس از تکمیل ثبت نام به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.
۴- ساعت تشکیل کلاس به گونه ای خواهد بود که کمترین میزان تداخل با ساعات کار اداری را داشته باشد.
۵- درصورتیکه شرکت کنندگان تمایل به دریافت مدرک از آکادمی بین المللی TUV آلمان داشته باشند هزینه اخذ مدرک وتحویل آن ازطریق پست DHL را می بایست جداگانه دروجه آکادمی بین المللی پرداخت نمایند دراین خصوص انجمن مساعدت لازم برای انتقال وجه به حساب آکادمی آلمان را فراهم خواهد نمود.

دوره های ویژه مدیران

ردیف نام دوره سطح آموزش زمان دوره تعداد جلسات موضوع هدف هزینه دوره
۱ مبانی مدیریت منابع انسانی مدیران ۲۰ ۴ آشنایی با سیستمهای منابع انسانی مدیریت تعیین نیازو استقرار سیستمهای منابع انسانی در سازمان و صلاحیت مجری
۲ مبانی مدیریت استراتژی مدیران ۲۰ ۴ آشنایی با اصول و مفاخیم استراتژی تعیین استراتژی صحیح و کاربردی در سازمان بمنظور هدفمند کردن کلیه فرآیند ها
۳ تعالی سازمانی مدیران ۲۰ ۴ آشنایی با سیستمهای تعالی سازمانی مدیریت تعیین نیازو استقرار سیستمهای تعالی سازمانی در سازمان و صلاحیت مجری
۴ ارزیابی عملکرد مدیران ۲۰ ۴ آشنایی با سیستمهای ارزیابی عملکرد مدیریت تعیین نیازو استقرار سیستمهای ارزیابی عملکرد در سازمان و صلاحیت مجری
۵ آموزش در منابع انسانی مدیران ۲۰ ۴ آشنایی با ماهیت آموزش در سازمان مدیریت تعیین نیازو استقرار نظام آموزش در سازمان و صلاحیت مجری
۶ توسعه منابع انسانی مدیران ۲۰ ۴ آشنایی با ماهیت توسعه منابع انسانی مدیریت تعیین نیازو استقرار توسعه منابع انسانی در سازمان و صلاحیت مجری
۷ ارزیابی ریسک مدیران ۲۰ ۴ آشنایی با ماهیت ارزیابی ریسک تشخصی و مدیریت راهبردی ریسک در سازمان
۸ اصول مدیریت اجرایی مدیران ۲۰ ۴ آشنایی با اصول مدیریت اجرایی هدایت فرآیند مدیریت اجرایی در سازمان
۹ قانون کار مدیران ۸ ۲ آشنایی با اصول قانون کار مدیریت اجرای قوانین منطبق با شرایط سازمان در محیط کار بمنظور مصون نمودن از مشکلات برون سازمانی
۱۰ قانون تامین اجتماعی مدیران ۸ ۲ آشنایی با اصول قانون تامین اجتماعی مدیریت اجرای قوانین منطبق با شرایط سازمان در محیط کار بمنظور مصون نمودن از مشکلات برون سازمانی
۱۱ حسابرسی تامین اجتماعی مدیران ۸ ۲ آشنایی با اصول حسابرسی تامین اجتماعی مدیریت ایجاد ساختار بمنظور پیشگیری از جرایم عدم رعایت قوانین حاکم بر اصول حسابرسی سازمان تامین اجتماعی
۱۲ مبانی روانشناسی صنعتی آشنایی با ماهیت روانشناسی صنعتی شناخت علم روانشناسی صنعتی به منظور احساس نیاز و استقرار آن در سازمان

فرم ثبت نام مدیران

دوره های ویژه کارشناسان

ردیف نام دوره سطح آموزش زمان دوره تعداد جلسات موضوع هدف هزینه دوره
۱ مبانی مدیریت منابع انسانی کارشناسان ۸ ۲ آشنایی با سیستمهای منابع انسانی درک ماهیت موضوع و توان اجرای آن به نحو صحیح در سازمان
۲ مبانی مدیریت استراتژی کارشناسان ۸ ۲ آشنایی با اصول و مفاخیم استراتژی درک ماهیت موضوع و توان اجرای آن به نحو صحیح در سازمان
۳ تعالی سازمانی کارشناسان ۸ ۲ آشنایی با سیستمهای تعالی سازمانی درک ماهیت موضوع و توان اجرای آن به نحو صحیح در سازمان
۴ ارزیابی عملکرد کارشناسان ۸ ۲ آشنایی با سیستمهای ارزیابی عملکرد درک ماهیت موضوع و توان اجرای آن به نحو صحیح در سازمان
۵ آموزش در منابع انسانی کارشناسان ۸ ۲ آشنایی با ماهیت آموزش در سازمان درک ماهیت موضوع و توان اجرای آن به نحو صحیح در سازمان
۶ توسعه منابع انسانی کارشناسان ۸ ۲ آشنایی با ماهیت توسعه منابع انسانی درک ماهیت موضوع و توان اجرای آن به نحو صحیح در سازمان
۷ ارزیابی ریسک کارشناسان ۸ ۲ آشنایی با ماهیت ارزیابی ریسک درک ماهیت موضوع و توان اجرای آن به نحو صحیح در سازمان
۸ اصول مدیریت اجرایی کارشناسان ۸ ۲ آشنایی با اصول مدیریت اجرایی درک ماهیت موضوع و توان اجرای آن به نحو صحیح در سازمان
۹ اصول سرپرستی کارشناسان ۸ ۲ آشنایی با اصول سرپرستی درک ماهیت موضوع و توان اجرای آن به نحو صحیح در سازمان
۱۰ آراستگی محیط ) ۵s ) کارشناسان ۸ ۲ آشنایی با نظام ۵s درک ماهیت موضوع و توان اجرای آن به نحو صحیح در سازمان
۱۱ قانون کار کارشناسان ۸ ۲ آشنایی با اصول قانون کار درک ماهیت موضوع و توان اجرای آن به نحو صحیح در سازمان
۱۲ قانون تامین اجتماعی کارشناسان ۸ ۲ آشنایی با اصول قانون تامین اجتماعی درک ماهیت موضوع و توان اجرای آن به نحو صحیح در سازمان
۱۳ تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت باورژن۲۰۱۵ کارشناسان ۲۰ ۵ آشنایی با تغییرات سیستم مدیریت کیفیت آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت و تغییرات ورژن جدید
۱۴ حسابرسی تامین اجتماعی کارشناسان ۸ ۲ آشنایی با اصول حسابرسی تامین اجتماعی درک ماهیت موضوع و توان اجرای آن به نحو صحیح در سازمان

فرم ثبت نام کارشناسان