تعریف حسابداری اجتماعی یا مسئولیت اجتماعی

 حسابداری اجتماعی بخشی از دانش حسابداری است که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات اجتماعی(هزینه ها و منافع اجتماعی) ناشی از فعالیت های واحد تجاری است. از آنجایی که هر واحد تجاری عضوی از جامعه ای است که در آن فعالیت می کند و به طور مستمر در تعامل با سایر اعضای جامعه است و با استناد به قراردادهای نانوشته اجتماعی بین اعضای جامعه که برای حفظ منافع تمامی اعضای وضع شده اند، ضرورت دارد، واحد تجاری از تعهدات و مسئولیت های خود آگاه باشد و آن ها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند، بلکه تعهدات و مسئولیت های دیگری در قبال سایر گروه های اجتماع از قبیل اعتبار دهندگان، کارکنان، مشتریان و فروشندگان و گروه های موجود در جامعه و همچنین محیط زیست پیرامون خود احساس کند. همچنین حسابداری مسئولیت اجتماعی را می توان در ارتباط با اطلاعات منتشره توسط یک سازمان که به طرف های ذینفع امکان می دهد تا عملکرد سازمان را در مواجهه با مسائل اجتماعی(مثبت و منفی) ارزیابی کند، حسابداری اجتماعی فرآیند گردآوری، اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحد تجاری و جامعه پیرامونی آن است

در میان تعاریف حسابداری اجتماعی ویژگی های مشترکی وجود دارند که عبارتند از

  1. برآوردن نیازهای ذینفعان جامعه بدون لطمه زدن به توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود
  2. ادغام خط مشی های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی در فعالیت های روزمره
  3. پذیرفتن مسئولیت اجتماعی سازمان به منزله فعالیت محوری که در راهبرد مدیریتی سازمان لحاظ شده باشد

همچنین، تعاریف جدید مسئولیت اجتماعی شرکت ها به دو مقوله تاکید دارد

  1. مسئولیت برای ایجاد ارزش در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی
  2. پاسخگویی شفاف به تقاضاهای ذینفعان

 

 

نمایش وضعیت
ACTIVE

About بهنام اکبری

Check Also

تنها انجمن رسمی حسابداری و حسابرسی استان البرز ویژه اشخاص حقیقی

سیر تکوینی تئوریهای حسابداری

تئوری حسابداری در یک فرآیند تکامل تدریجی و مستمر، همیشه در حال پیشرفت بوده و …