اثر زیان ناشی از عملیات در حال تداوم بر محاسبات سود هر سهم

چنانچه واحد تجاری در یک دوره مالی زیان ناشی از عملیات در حال تداوم گزارش کند محاسبه و ارائه دو مبلغ بابت سود پایه هرسهم و تقلیل یافته ضرورت نخواهد داشت 

زیرا تبدیل سهام عادی بالقوه  (مثل اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام ) زیان هرسهم ناشی از عملیات در حال تداوم را کاهش می دهد بنابراین ضد تقلیل خواهد بود 

????بنابراین هرگاه واحد تجاری در یک دوره مالی زیان ناشی از عملیات در حال تداوم گزارش کند حتی اگر نتایج عملیات بیانگر تحصیل سود خالص باشد در این حالت سود (زیان) پایه و تقلیل یافته هرسهم برابر خواهد بود و در صورت تحمل زیان توسط واحد تجاری دارندگان سهام عادی بالقوه نیز تمایلی به تبدیل آن به سهام نخواهند داشت…

This is a private profile. You are not allowed to view this profile.

درباره ما مسعود مفتحی

کارشناسی ارشد حسابداری- فعال اقتصادي- مدیر مالی- عضو هیات مدیره انجمن صنفی حسابداری و حسابرسی استان البرز

محتوا پیشنهادی

سهم شریک دولتی شما

انواع فعالیت ها در جامعه : ۱-در قالب اشخاص حقیقی(انفرادی یا گروهی) ۲ -در قالب …