کسورات قانونی

کسورات قانونی:
مبالغی را که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمان های مربوط بر اساس مصوبه های قانونی از دستمزد کارگران و کارکنان کسر و به سازمانهای ذینفع پرداخت می نماید کسورات، قانونی می گویند.
کسورات قانونی اساسی به طور کلی به شرح زیر می باشد.
۱ -مالیات حقوق و دستمزد
۲ -حق بیمه اجتماعی سهم کارگر
۳ -بدهی کارگر به صندوق اجرا (اجرائیات)

نمایش وضعیت
ACTIVE

درباره ما بهنام اکبری

محتوا پیشنهادی

تنها انجمن رسمی حسابداری و حسابرسی استان البرز ویژه اشخاص حقیقی

سیر تکوینی تئوریهای حسابداری

تئوری حسابداری در یک فرآیند تکامل تدریجی و مستمر، همیشه در حال پیشرفت بوده و …