تعطیلات و مرخصی ها و فرمول محاسبات حقوق

تعطیلات و مرخصی ها

تعطیلات و مرخصی ها روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد. در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاه هایی که حسب نوع کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل هفتگی تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین درهفته اجباری است. کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند در مقابل عدم استفاده از تعطیلی روز جمعه ۴۰ درصد اضافه بر مزد دریافت می کنند. انجام کار در سایر روزهای تعطیل رسمی نیز مشمول ۴۰ درصد فوق العاده اضافه کاری خواهد بود. درصورتی که روزهای کار در هفته کمتر از ۶ روز باشد مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود. کارگاه هایی که با انجام ۵ روز کار در هفته و ۴۴ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل هفتگی استفاده می کنند، مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود. کارگران کارمزد برای روزهای جمعه تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه، میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد. در کارگاه هایی که فعالیت آنها جنبه استمرار دارد یا به صورت فصلی فعالیت می کنند کارگران مشمول مزد ساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را دارند. هرگاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع مزد هر روز مساوی باشد مزد ایام مذکور معادل مزد روزهای کار است. در غیر این صورت مأخذ محاسبه، میانگین مزد ساعتی کارگر در روزهای آخرین ماه کار وی خواهد بود. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از مزد قانونی باشد. علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید. مرخصی استحقاقی سالیانه کارگران مشاغل عادی با استفاده از مزد و احتساب ۴ روز جمعه جمعاً یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی سالانه محسوب نخواهد شد. مرخصی استحقاقی سالانه کارگران مشاغل سخت و زیان آور، ۵ هفته می باشد. مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود. مرخصی استحقاقی کارگران فصلی حسب ماههای کارکرد تعیین می شود. بطور کلی مرخصی استحقاقی سالانه، شامل کارکنان آموزشی مثل معلمین و اساتید دانشگاه و نظایر آنها نمی شود.

فرمول محاسبه حقوق ماهیانه:
حقوق ماهیانه * روزهای کارکرد

فرمول محاسبه اضافه کاری:
حقوق ۱ ساعت کاری * تعداد ساعات اضافه کاری * ۱۴%

فرمول محاسبه جمعه کاری:
حقوق ۱ ساعت کاری * تعداد ساعت جمعه کاری * ۱۴%

منظور از شب کاری و نوبت کاری چیست ؟
کار روز کارهائی است که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ می باشد و کار شب کارهائی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد قرار دارد.

فرمول محاسبه شب کاری:
حقوق ۱ ساعت کاری * ۳۵ % * ساعات شب کاری

کار مختلط:
کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود.

کار نوبتی:
عبارت است از اینکه کاری در طول ماه گردش داشته باشد به نحوی که نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع شود.
باید بدانید برای هر ساعت کار در شب به غیر از کارگران نوبتی (نوبت کارشان در صبح یا عصر یا شب است) ۳۵ % اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد و اما طبق قانون، کارگران نوبت کاری اگر نوبت کارشان در صبح و عصر واقع شود ۱۰ % و چنانکه نوبت کارشان در صبح و عصر و شب قرار گیرد ۱۵ % و در صورتی که نوبت کار در صبح یا شب و یا عصر و شب باشد ۲۲/۵ % اضافه بر دستمزد عادی به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهند کرد.

فرمول محاسبه نوبت کاری (صبح و شب):
حقوق ۱ ساعت کاری * ۲۲/۵ % * نوبت روز کاری

فرمول محاسبه نوبت کاری (عصر و شب ):
حقوق ۱ ساعت کاری * ۲۲/۵% * نوبت روز کاری

فرمول محاسبه نوبت کاری (صبح و عصر و شب):
حقوق ۱ ساعت کاری * ۱۵ % * نوبت روز کاری

فرمول محاسبه نوبت کاری (صبح و عصر):
حقوق ۱ ساعت کاری * ۱۰ % * نوبت روز کاری

عیدی و پاداش:
عیدی و پاداش کارگران در پایان هر سال بر مبنای حقوق و دستمزد توسط هیات دولت تعیین می گردد.

فرمول محاسبه حداقل عیدی و پاداش:
حداقل حقوق روزانه * ۳۶۵/۶۰ * روزهای کارکرد.

فرمول محاسبه حداکثر عیدی و پاداش:
حداقل حقوق روزانه * ۳۶۵/۹۰ * روزهای کارکرد

فوق العاده ماموریت: 
ماموریت به موردی اطلاق می شود که کارمند برای اجرای کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید.
فوق العاده ماموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.

فرمول محاسبه ماموریت:
حداقل حقوق یک روز * روزهای ماموریت

نمایش وضعیت
ACTIVE

About بهنام اکبری

Check Also

تنها انجمن رسمی حسابداری و حسابرسی استان البرز ویژه اشخاص حقیقی

سیر تکوینی تئوریهای حسابداری

تئوری حسابداری در یک فرآیند تکامل تدریجی و مستمر، همیشه در حال پیشرفت بوده و …