Tag Archives: سواد

از نظر یونسکو آیا ما با سوادیم؟؟؟

? سواد چیست و آیا ما با سوادیم؟ تعریف کلاسیک سواد، توانایی خواندن و نوشتن است. اما بر اساس تعریف یونسکو، شخص با سواد فردی است که تمام پارامترهای زیر را در خود دارا است: ? سواد عاطفی: توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده، همسر و دوستان، به نحوی شایسته. …

Read More »