عضویت

شرایط عضویت طبق ماده ۵ اساسنامه :

کلیه حسابداران و حسابرسان واجد شرایط زیر میتوانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند:

۱-تابعیت ایران

۲-شاغل درکارگاه/حرفه/صنعت حسابداری و حسابرسی و مالی (کلیه گرایش ها ی مالی و بازرگانی و اقتصاد حسابداری ،مدیریت مالی ) و دانشجویان رشته مذکور در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر شامل (تصویر تصویر شده صفحه اول شناسنامه-کارت ملی –مدرک تحصیلی و یا گواهی موقت –کارت دانشجویی برای دانشجویان)

۳-قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.

۴-پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب.

حق عضویت

حق عضویت اشخاص حقیقی:

ورودیه : ۵۰۰٫۰۰۰ ریال

عضویت سالانه : ۶۰۰٫۰۰۰ ریال

حق عضویت اشخاص حقوقی:

ورودیه :۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

عضویت سالیانه: ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

حق عضویت دانشجویی:

ورودیه : ۱۰۰٫۰۰۰ ریال

عضویت سالیانه : ۲۰۰٫۰۰۰ ریال

توضیح ۱:

حاضرین در اولین مجمع برگزار شده در تاریخ ۱۴-۰۵-۱۳۹۵ از پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه به مدت یکسال معاف می باشند.

حق عضویت اشخاص حقوقی:

توضیح ۲:

برای صدور کارت عضویت مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ ریال از همه گروه های عضویت فوق ، جداگانه دریافت میگردد.

اطلاعات بانکی انجمن صنفی حسابداری و حسابرسی استان البرز

نام بانک : بانک ملی

شماره حساب : ۰۱۱۰۸۲۴۹۶۴۰۰۷

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۷۱۱۰۶۷

شعبه : آموزش پرورش کرج