تئوری مشروعیت

در دنیای مدرن، سازمان ها با هر اندازه و در هر بازاری، باید برای بقا خود رضایت جامعه را کسب و حفظ کنند و این رضایت فقط در صورتی حاصل می شود که جوامع باور داشته باشند عملیات سازمان ها تاثیر سودمندی بر انسان ها و محیط زیست باقی می گذارد. مردم عادی، سرمایه گذاران بالقوه، سیاستمداران و طیف وسیعی از دیگر ذینفعان سازمان ها را مسئول اثرات اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی می دانند. سه بعد مسئولیت اجتماعی سازمان عبارتند از اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی که به ترتیب در بر گیرنده مردم، کره زمین و سود است. تئوری مشروعیت فرض می کند که سازمان ها بطور مستمر به دنبال اطمینان از این هستند که فعالیت هایشان از سوی جامعه دارای مشروعیت هستند. در واقع، مشروعیت یک مفهوم عمومیت یافته است که اعمال هر واحد اقتصادی مناسب و مطلوب و متناسب با برخی هنجارها، ارزش ها و باورها در سیستم های اجتماعی می باشند و سازمان ها می خواهند نشان دهند که عملیات هایشان در راستای هنجارهای جامعه هستند. همچنان که، ارزش های اخلاقی و ذهنی در طول زمان تغییر می یابد، انتظار بر این است که به تبع این تغییرات، سازمان ها نیز به آن ها پاسخ دهند و از این نظر، مشروعیت یعنی، سازگاری هر واحد اقتصادی با وضعیت یا شرایط موجود در سیستم های اجتماعی از بعد هنجارها و ارزش های آن

نمایش وضعیت
ACTIVE

About بهنام اکبری

Check Also

تنها انجمن رسمی حسابداری و حسابرسی استان البرز ویژه اشخاص حقیقی

سیر تکوینی تئوریهای حسابداری

تئوری حسابداری در یک فرآیند تکامل تدریجی و مستمر، همیشه در حال پیشرفت بوده و …