تحولات حرفه حسابرسی در ایران طی چهار دهه گذشته

تحولات حرفه حسابرسی در ایران طی چهار دهه گذشته

با وقوع انقلاب اســلامی و شرایط ناگزیر دهه نخست انقلاب، موضوعاتی مانند حسابرسی
شرکتها و مؤسسات انتفاعی، ایجاد نظام حرفه ای حسابداری، چگونگی تشکیل و قلمرو فعالیت
حسابرسی غیردولتی، و دیگر موضوعاتی از این دست، طی یک دهه و نیم نخست پس از انقلاب
نامشــخص مانده بود. در پاســخ به این نیاز در ســال ۱۳۷۲ «قانون استفاده از خدمات تخصصی و
حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بــه موجب این قانون دولت میتواند به منظور نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و
خدماتی و همچنین حصول اطمینــان از قابل قبول بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور، برای
حفظ منافع عمومی، صاحبان ســرمایه و دیگر اشــخاص ذیحق و ذینفع، حســب مورد و نیاز،
ترتیبــات لازم را برای اســتفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حســابداران ذیصلاح به عنوان
حسابدار رسمی به عمل آورد.
براســاس تبصره یک قانون یادشده، در سال ۱۳۷۴ «آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران
رسمی و چگونگی انتخاب آنان» تهیه شد و به تصویب هیأت وزیران رسید و متعاقب آن در اوایل
سال ۱۳۷۵ نخســتین گروه حسابداران رسمی به عنوان هیأت مؤسس «جامعه حسابداران رسمی
ایران» به وسیله وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی شدند تا طی شش ماه اساسنامه جامعه را
تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کنند. این اساسنامه در مهلت مقرر تهیه شد و در شهریور
۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزیران رسید.
نخستین مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران در دوم شهریور ۱۳۸۰ با هدف تعیین
اعضای شورای عالی تشکیل شد. در این جلسه، اعضای شورای عالی با رأی مستقیم اعضای جامعه
انتخاب و فعالیت جامعه حسابداران رسمی ایران عملاً آغاز شد.
در تاریخ نهم اردیبهشــت ماه ۱۳۸۸ ،آیین نامــه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت
حسابرسی به تصویب هیئت وزیران رسید. این آیین نامه نقطه عطف تازه ای در حرفه حسابرسی
در ایران به شــمار می رود، چرا که دامنه فعالیت حســابداران رســمی را گسترش داد و ارائه
صورتهای مالی حسابرسی شده را برای شرکتها الزامی ساخت.

نمایش وضعیت
ACTIVE

About بهنام اکبری

Check Also

اطلاعیه مجمع عمومی عادی و فوق العاده

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم می رساند مجمع عمومی عادی و فوق العاده روز دوشنبه …